.

        UAB „Medicinos namai šeimai“ (toliau – klinikos) yra pasirašiusios Asmens duomenų tvarkymo Diagnostikos ir gydymo įstaigose elgesio kodeksą (toliau – DIGA kodeksas):

UAB „Medicinos namai šeimai“ taiko DIGA kodeksą ir šio kodekso nuostatas  įgyvendina KLINIKOS vidiniuose teisės aktuose bei sudarant sutartis dėl duomenų gavimo ir (arba) teikimo su viešojo ir privataus sektoriaus subjektais (DIGA kodeksą su priedais rasite Interneto svetainėje https://www.diga.lt/dokumentai-ir-informacija/ );

UAB „Medicinos namai šeimai“ klinika  303352497, reg. adresas J. Tumo – Vaižganto g. 118-2, Tauragė, www.medicinosnamai.lt ,  tel. +37062176337   tvarko asmens duomenis, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Sveikatos priežiūros ir diagnostikos įstaigų asociacijos DIGA asmens duomenų tvarkymo diagnostikos ir gydymo įstaigose elgesio kodeksu, adresas https://www.diga.lt/wp-content/uploads/2020/01/DIGA-elgesio_kodas-tik-be-paras_u_-lenteliu.pdf  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Esant klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis el. paštu: info@medicinosnamai.lt ir į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu rusne@duomenuapsauga.eu arba tel. Nr. +370 698 34316.

Mes saugome savo klientų privatumą: prašome Klinikos patalpose be filmuojamo ar fotografuojamo asmens sutikimo nefilmuoti bei nefotografuoti.

Daugiau informacijos pateikiame čia.

_______