.

UAB „Medicinos namai šeimai“ (toliau – klinika) yra pasirašiusi Asmens duomenų tvarkymo Diagnostikos ir gydymo įstaigose elgesio kodeksą (toliau – DIGA kodeksas):

UAB „Medicinos namai šeimai“ taiko DIGA kodeksą ir šio kodekso nuostatas  įgyvendina KLINIKOS vidiniuose teisės aktuose bei sudarant sutartis dėl duomenų gavimo ir (arba) teikimo su viešojo ir privataus sektoriaus subjektais (DIGA kodeksą su priedais rasite Interneto svetainėje https://www.diga.lt/dokumentai-ir-informacija/ );

UAB „Medicinos namai šeimai“ klinika  303352497, reg. adresas J. Tumo – Vaižganto g. 118-2, Tauragė, www.medicinosnamai.lt ir www.unomeda.lt ,  tel. 861595230

tvarko asmens duomenis, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Sveikatos priežiūros ir diagnostikos įstaigų asociacijos DIGA asmens duomenų tvarkymo diagnostikos ir gydymo įstaigose elgesio kodeksu, adresas https://www.diga.lt/wp-content/uploads/2020/01/DIGA-elgesio_kodas-tik-be-paras_u_-lenteliu.pdf ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo tikslai:

 1. a) pacientų duomenys – sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais;
 2. b) Klinikos darbuotojų – vidaus administravimo tikslais;
 3. c) buvusių darbuotojų – saugojami ir teikiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais tikslais ir apimtimi;
 4. d) sveikatos mokslų specialistus ruošiančių formaliojo šveitimo mokyklų studentų ir darbuotojų – mokymo ir mokslinio tyrimo

Asmens duomenys yra teikiami tik kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų subjektas turi šias teises:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • atšaukti savo sutikimą;
 • prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“);
 • prašyti sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka pateikta Elgesio kodekso 5 priede.

Norėdami įgyvendinti duomenų subjekto teises užpildykite prašymą (pavyzdinė forma Elgesio kodekso 5 priedo priedas).

Duomenų saugumas

Klinika įgyvendino organizacines ir technines priemones skirtas užtikrinti asmens duomenų saugumą, kaip nurodyta Elgesio kodekso 4  priede.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Esant klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo prašome kreiptis į Mindaugą Jakubauską el. paštu   info@medicinosnamai.lt    ir į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap.digai@gmail.com arba tel. Nr. +370 685 77024.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO  „MEDICINOS NAMAI“ KLINIKOSE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo UAB „Medicinos namai šeimai“ (toliau – ir Klinika) tvarkos aprašas (toliau — Tvarkos aprašas) nustato fizinių asmenų, jie ir duomenų subjektai, (toliau — duomenų subjektas) teisių įgyvendinimo procedūrą, nustato šią procedūrą vykdančių Klinikos darbuotojų ar paslaugų teikėjų teises ir pareigas.
 2. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu; Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo Asociacijos DIGA asmens duomenų diagnostikos ir sveikatos priežiūros įstaigose elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) 26 punkto nuostatomis, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo diagnostikos ir gydymo įstaigose tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas), (šio Kodekso 5 priedas) ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.
 3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ ir Kodekse vartojamas sąvokas.
 4. Tvarkos aprašo nuostatos negali plėsti ar siaurinti ADTAĮ bei Kodekso taikymo srities bei prieštarauti ADTAĮ nustatytiems reikalavimams duomenų subjekto teisių įgyvendinimui bei kitiems asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems norminiams teisės aktams.
 5. Tvarkos aprašo reikalavimai privalomi Klinikos darbuotojams (toliau – darbuotojai), kurie įgyvendina Tvarkos apraše nurodytas duomenų subjekto teises.
 6. Tvarkos aprašo taip pat privalo laikytis duomenų tvarkytojai, kurie teikdami Klinikai duomenų tvarkymo paslaugas, tvarko asmens duomenis ir teikia informaciją, reikalingą įgyvendinant duomenų subjekto teises arba kitaip dalyvauja šioje procedūroje.
 7. Siekdamas įgyvendinti duomenų subjekto teises asmuo gali kreiptis į duomenų valdytoją Kliniką, Mindaugą Jakubauską el. paštu       info@medicinosnamai.lt       ir (arba) į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu digai@gmail.com .
 8. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Klinikoje Tvarkos aprašo II – VIII skyriuose pateikiama informacija, kokios Duomenų subjekto teisės yra įgyvendinamos.

II SKYRIUS

TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

 1. Informacija apie Klinikoje atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į Kliniką, arba duomenų subjekto nurodyti būdu – raštu arba elektronine forma.
 2. Informacija apie duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymą pateikiama asmens duomenų gavimo metu.
 3. Kai asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie jo asmens duomenų tvarkymą informuojama:
  • per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes;
  • jeigu duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su šiuo asmeniu; arba
  • jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą.

 

III SKYRIUS

TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS

 

 1. Klinika esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis turi pateikti:
  • informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne, arba;
  • su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba;
  • tvarkomų asmens duomenų kopiją.
 2. Pareiga pateikti informaciją netaikoma, kai:
  • tokios informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų administracinių resursų. Tokiais atvejais Klinika imasi tinkamų priemonių duomenų subjektų teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti;
  • asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise reguliuojamos profesinės paslapties prievolės.
 3. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita forma, nei Klinika pateikia, tačiau už tai gali būti imamas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines išlaidas.

 

IV SKYRIUS

TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS

 1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs – papildyti.
 2. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Klinika gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

V SKYRIUS

TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“)

 

 1. Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 2. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinta Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

 

 

VI SKYRIUS

TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

 1. Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Klinika privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.
 2. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą duomenų subjektas yra informuojamas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.

VII SKYRIUS

TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

 1. Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 20 straipsnyje, Klinika įgyvendina tik dėl automatizuotomis priemonėmis tvarkomų asmens duomenų, tik išskirtinais atveju.
 2. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse ambulatorinėse kortelėse.
 3. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.
 4. Sveikatos ir medicininiai duomenys (pvz., pacientui pasirinkus kitą sveikatos priežiūros įstaigą) gali būti perkeliami tik sveikatos priežiūros sritį reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Sveikatos ar medicininių duomenų perkėlimas neužtikrina „teisės būti pamirštam“ įgyvendinimo.

VIII SKYRIUS

TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU

 

 1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Klinika tvarkytų jo asmens duomenis, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e arba f
 2. Apie duomenų subjekto teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu Klinika informuoja duomenų subjektą raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.
 3. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

IX SKYRIUS

PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (TEISES)

 

 1. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis.
 2. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
 3. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar notaro ar kita teisės aktų tvarka patvirtintą jo kopiją. Jei atstovavimą patvirtinančiame dokumente duomenų subjektas ir jo atstovas yra identifikuoti pagal asmens kodą, prašyme nurodomas tiek atstovaujamojo, tiek atstovo asmens kodas.
 4. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
 5. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Klinikos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu digai@gmail.com .

X SKYRIUS

PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS

 

 1. Klinika nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo, pateikia jam informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Šis laikotarpis, esant pagrindui, gali būti pratęsiamas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą.
 2. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Tvarkos aprašo IX skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.
 3. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.
 4. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.
 5. Klinikos veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises asmuo turi teisę skųsti pats arba per atstovą, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus. Skundžiama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė VDAI.LRV.lt .

XI SKYRIUS
DUOMENŲ VALDYTOJO ir TVARKYTOJO STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ IR (ARBA) DARBUOTOJŲ TEISĖS, FUNKCIJOS IR PAREIGOS

 1. Duomenų valdytojo vadovybė turi šias teises:
  • priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius duomenų subjekto teisių įgyvendinimą Klinikoje;
  • paskirti už duomenų subjektų prašymų nagrinėjimą atsakingą darbuotoją;
  • kitas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises.
 2. Duomenų valdytojo vadovybė turi šias pareigas:
  • užtikrinti, kad duomenų subjekto teisės būtų gyvendintos arba informuoti, kodėl to padaryti nėra galimybės;
  • užtikrinti, kad duomenų subjekto teisės būtų įgyvendinamos nemokamai bent vieną kartą per kalendorinius metus.
 3. Duomenų valdytojo vadovybė vykdo šias funkcijas:
  • vertina duomenų apsaugos pareigūno, duomenų kitų kompetentingų institucijų nuomonę ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam duomenų subjekto teisių įgyvendinimui užtikrinti;
  • priima motyvuotus sprendimus dėl atsisakymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (teises).
 4. Klinikoje dirbantys gydytojai ir kiti specialistai, pvz., Registratūros darbuotojai ir kt.) turi teisę:
  • rengti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius jų funkcijas įgyvendinant duomenų subjekto teises;
 5. Duomenų subjektų prašymus nagrinėjantys Klinikos darbuotojai yra atsakingi už tinkamą informacijos teikimą.

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šios Tvarkos aprašo nuostatų. Darbuotojai pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus ir (ar) ADTAĮ atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Patvirtinus Tvarkos aprašo nuostatas, Klinikos darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują darbuotoją, jis su Tvarkos aprašu privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su Tvarkos aprašu darbuotojo įdarbinimo metu atsakingas klinikos administratorius.
 3. Už Tvarkos aprašo nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas ar paskirtas Klinikos darbuotojas, kuris įvertinęs praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Tvarkos aprašo pakeitimus.
 4. Tvarkos aprašo nuostatas pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________

„MEDICINOS NAMAI“ KLINIKOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „Medicinos namai šeimai“ (toliau – ir Medicinos namai) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau — Taisyklės) nustato fizinių asmenų (toliau — duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymo procedūrą, asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, nustato šiuos duomenis tvarkančių Medicinos namų darbuotojų ar paslaugų teikėjų teises ir pareigas.
 2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu; Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo Asociacijos DIGA asmens duomenų diagnostikos ir sveikatos priežiūros įstaigose elgesio kodekso (toliau – Kodeksas) 15 punkto nuostatomis, Asmens duomenų tvarkymo diagnostikos ir gydymo įstaigose tvarkos aprašu (šio Kodekso 3 priedas) ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.
 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ vartojamas sąvokas.
 4. Taisyklių nuostatos negali plėsti ar siaurinti ADTAĮ ir Kodekso taikymo srities bei prieštarauti ADTAĮ nustatytiems asmens duomenų tvarkymo reikalavimams bei kitiems asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems norminiams teisės aktams.
 5. Taisyklių reikalavimai privalomi visiems Medicinos namų darbuotojams (toliau – darbuotojai), kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.

Duomenų valdytojas UAB “Medicinos namai šeimai“, juridinio asmens kodas 303352497, buveinės adresas J. Tumo – Vaižganto g. 118 -2, Tauragė, www.medicinosnamai.lt ir www.unomeda.lt

II SKYRIUS
DUOMENŲ VALDYTOJO DARBUOTOJŲ TEISĖS, FUNKCIJOS IR PAREIGOS

 1. Duomenų valdytojas turi šias teises:
  • rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą;
  • paskirti už asmens duomenų apsaugą atsakingus asmenis pagal duomenų kategorijas;
  • sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl asmens duomenų tvarkymo.
  • kitas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose numatytas teises.
 1. Duomenų valdytojas turi šias pareigas:
  • užtikrinti, kad kiekvienoje darbo vietoje būtų laikomasi ADTAĮ ir kitų teisės aktų, Elgesio kodekso, kitų teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų;
  • paskirti asmenį įgyvendinti ADTAĮ, Kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka;
  • skirti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, reikalingus užtikrinti asmens duomenų saugumą didinančias technines ir organizacines priemones.
 2. Duomenų valdytojas vykdo šias funkcijas:
  • vertina duomenų apsaugos pareigūno, duomenų kitų kompetentingų institucijų nuomonę ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenų saugumui užtikrinti;
  • priima sprendimus dėl poveikio vertinimą atliekančių įmonių ar organizacijų rekomendacijas ir priima sprendimus dėl jų įgyvendinimo.
 3. Medicinos namuose dirbantys šeimos ir kiti gydytojai bei sveikatos priežiūros specialistai turi teisę:
  • rengti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius Medicinos namų asmens duomenų tvarkymą vykdant šeimos ir kitų gydytojų funkcijas;
  • daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus.
 4. Už duomenų atnaujinimą ir kitokį tvarkymą Medicinos namuose atsako Medicinos namų vadovas.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo, konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir Taisyklėse. Darbuotojai pažeidę Taisykles ir (ar) ADTAĮ atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Patvirtinus Taisykles, Medicinos namų darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su Taisyklėmis darbuotojo įdarbinimo metu atsakingas Medicinos namų vadovas.
 3. Medicinos namai užtikrina darbuotojų, kuriems suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, mokymus. Už atitinkamų asmens mokymų organizavimą, vykdymą darbuotojams, dirbantiems su asmens duomenimis, yra atsakingas Medicinos namų vadovas.
 4. Taisyklės ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrimos ir, reikalui esant, ar pasikeitus Medicinos namų darbuotojams, atnaujinamos.
 5. Taisyklės skelbiamos Medicinos namų interneto svetainėje.
 6. Registruodamasis pas Medicinos namų darbuotoją – sveikatos priežiūros specialistą ar kitaip naudodamasis Medicinos namų paslaugomis, Duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir kartu suteikia Medicinos namai teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti Kodekse numatytais tikslais Duomenų subjekto asmens duomenis.
 7. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas ar paskirtas Medicinos namų darbuotojas, kuris įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Taisyklių pakeitimus.
 8. Taisykles pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______