NEMOKAMŲ IR MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

 1. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicininės pagalbos paslaugas) teikiamos tik apdraustiems PSDF lėšomis dėl tų paslaugų su kuriomis įstaiga yra sudariusi sutartį su TLK.
 2. Neapdraustiems PSDF lėšomis pacientams visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos. Nemokamai teikiama tik būtinoji medicininė pagalba.
 3. Pagal sutarties su TLK teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūrą, asmenims, apdraustiesiems PSDF ir pateikus galiojantį gydytojo siuntimą, bazinę kainą su suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmoka TLK. Šios paslaugos yra suteikiamos eilės tvarka, atsižvelgiant į planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekį, kuris apmokamas pagal sutartį su TLK.
 4. Asmenims, apdraustiesiems PSDF lėšomis, kai bazinę kainą už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmoka TLK, už savo iniciatyva pasirinktas brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą apmoka jie patys.
 5. Už suteiktas paslaugas pacientas privalo susimokėti, kai:

5.1. nėra apdraustas PSDF lėšomis ir neturi bedarbio statuso;

5.2. asmuo kreipiasi be gydytojo siuntimo arba siuntimas yra negaliojantis;

5.3. pageidauja papildomų paslaugų, kurias pasirenka pats;

5.4. pageidauja gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas anonimiškai, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;

5.5. kreipiasi užsienio šalių piliečiai, asmenys be pilietybės, nepriskiriami nuolatiniams LR gyventojams, išskyrus Europos Sąjungos šalių narių piliečius, pateikusius jų draustumą patvirtinantį dokumentą, kuriems būtinoji pagalba teikiama nemokamai.

5.6.  pacientas, norėdamas gauti paslaugą be eilės, skubos tvarka, jam sutinkant, pats už ją sumoka.

 1. Gydytojų konsultacijos metu paskirti laboratoriniai ir kiti reikalingi tyrimai ar procedūros (nefinansuojamos iš TLK), paciento apmokami pagal direktoriaus patvirtintame kainyne nurodytas kainas.
 2. Papildomų pažymų apie sveikatos būklę išdavimas (ne kvotos organams) pacientų prašymu, Draudimo bendrovių prašymu, Advokatų kontorų prašymu ir t.t. yra paciento apmokamas pagal direktoriaus patvirtintame kainyne nurodytas kainas.
 3. Kai Klinika yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su TLK, Klinikos administracija, matomoje vietoje, paskelbia, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustasis PSDF lėšomis pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, jam sutinkant, pats už ją Paciento pasirinkimas patvirtinamas parašu, pasirašant direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje.
 4. Už mokamas paslaugas pacientas susimoka grynais ar mokėjimo kortele Klinikos kasoje. Pacientui susimokėjus, išduodamas kasos kvitas arba išrašoma sąskaita faktūra. Pacientas turi teisę mokėti pavedimu arba pasirašyti vekselį, jei tokį pageidavimą suderinam su Klinikos administracija. Klinika turi teisę atsisakyti priimti mokėjimus pavedimu.
 5. Dėl objektyvių priežasčių nesuteikus pageidaujamų mokamų paslaugų, už paslaugas sumokėti pinigai yra grąžinami. Asmuo, pageidaujantis susigrąžinti sumokėtus pinigus, Klinikos direktoriui privalo pateikti prašymą su atsakingo už pacientui mokamos paslaugos suteikimą darbuotojo rašytiniu patvirtinimu, jog konkreti paslauga nebuvo suteikta, bei pridėti dokumentą, patvirtinantį apmokėjimo faktą (kasos kvitą, kasos pajamų orderį ar kt.).
 6. Duomenys apie pacientui suteiktas mokamas paslaugas pažymimi asmens medicinos dokumentuose (ambulatorinėje kortelėje ir pan.) bei suvedami į TLK informacinę sistemą.
 7. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako šias procedūras pažeidę Klinikos darbuotojai.
 8. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas bei atskirų mokamų paslaugų sąrašai ir kainos tvirtinami bei keičiami Klinikos direktoriaus įsakymu ir laikomi pacientams prieinamoje vietoje.

PACIENTO (JO ATSTOVO) TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Paciento teises ir pareigas reglamentuoja LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas bei šios taisyklės.
 2. Pacientas turi teisę į kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato LR sveikatos apsaugos ministras.
 3. Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
 4. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį teikiant paslaugas pacientui.
 5. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama.
 6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas nemokamas paslaugas, mokamas arba dalinai mokamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
 7. Pacientui suteikiama galimybė pasirinkti nemokamas paslaugas kitose gydymo įstaigose, jei Klinikos paslaugos teikiamos jam nepriimtinomis sąlygomis.
 8. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Klinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, nepageidaujamą poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją gydytojas pacientui turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. Informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba, kai pacientas nustatyta tvarka atsisako šios informacijos.
 9. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus.
 10. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, Klinikoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu, pasirašydamas Klinikos Direktoriaus patvirtintos paciento sutikimo formos atitinkamoje grafoje „Šios informacijos gauti nepageidauju”.
 11. Paciento teisė nežinoti gali būti neįgyvendinama, kai informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo įstatyminiam atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui gydytojas pažymi paciento medicinos dokumentuose.
 12. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų amžiaus, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų įstatyminiai atstovai.
 13. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą
 14. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo įstatyminio atstovo) valios, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei.
 15. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydytis klausimas.
 16. Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama tik pacientui sutikus ir tik tuo atveju, kai yra būtina ir padeda diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti. Paciento sutikimas patvirtinamas parašu, pasirašant direktoriaus patvirtintą paciento sutikimo formą, kuri dedama į medicinos dokumentus.
 17. Paciento pageidavimu, sveikatos priežiūros specialistas, pagal savo kompetenciją, privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, ar paciento pageidavimas pagrįstas, sprendžia gydytojų konsiliumas. Gydytojų konsiliumui nepriėmus sprendimo, gydantis gydytojas ar Klinikos administracija gali kreiptis į medicinos etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą.
 18. Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu tai neprieštarauja paciento interesams.
 19. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir kreipęsis žodžiu ar raštu į Kliniką, turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose bei prašyti (užpildęs specialią rašytinę formą), kad jo lėšomis būtų padarytos ir išduotos jo ligos istorijos ir/ ar kitų medicinos dokumentų kopijos. Minėta informacija pateikiama ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į Kliniką dienos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų nustatyta tvarka.
 20. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per tris metus nuo teisių pažeidimo dienos. Klinikos administracija, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Veiksmai vykdomi vadovaujantis skundų nagrinėjimo tvarka.
 21. Pacientas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę žodžiu arba raštu įrašęs atsiliepimą knygoje.
 22. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Klinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Klinikos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas, parašu patvirtinant Klinikos direktoriaus patvirtintoje paciento sutikimo formoje.
 23. Pacientas, norėdamas gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę ir draustumą patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios medicininės pagalbos teikimo atvejus.
 24. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais ir darbuotojais.
 25. Pacientas sveikatos priežiūros specialistui turi suteikti teisingą ir visą informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ar vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 26. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas, įskaitant gydymą, profilaktiką arba, LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka, atsisakyti paskirtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie atsisakymą vartoti paskirtus medikamentus, atlikti procedūras, tyrimus ir kt.; taip pat apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
 27. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus, padedančius išvengti saugos darbe taisyklių pažeidimo ir apsaugančius pacientų sveikatą ir gyvybę diagnostinio, gydomojo proceso ir slaugos metu.
 28. Pacientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas sveikatos priežiūros specialistus tvarkos.
 29. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Klinikos darbuotojais ir kitais pacientais bei lankytojais.
 30. Pacientas privalo tausoti laikinai jam patikėtą ir bendrojo naudojimo Klinikos turtą.
 31. Apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis pacientas turi informuoti registratūros darbuotoją.
 32. Pacientai Klinikos patalpose privalo laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos.
 33. Pacientams, jų atstovams bei lankytojams draudžiama fotografuoti ir/ar filmuoti Klinikos personalą ir kitus pacientus be išankstinio raštiško Klinikos administracijos ir, atitinkamai, personalo ir kitų pacientų sutikimo.
 34. Pacientams ar jų lankytojams draudžiama palikti be suaugusiųjų priežiūros kartu atsivestus vaikus.
 35. Pacientams, jų atstovams bei lankytojams Klinikos patalpose draudžiama triukšmauti ar kitaip trikdyti viešąją tvarką, necenzūriniais žodžiais ir gestais įžeidinėti personalą, agresyviai elgtis, lošti azartinius žaidimus.
 36. Pacientams draudžiama turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą.
 37. Pacientas už savo veiksmais Klinikai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.
 38. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 1. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir Klinikos darbuotojo, pacientas gali kreiptis į Klinikos administratorių ir prašyti žodžiu išspręsti susiklosčiusią situaciją.
 2. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, pacientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į Klinikos direktorių, laikydamasis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų. Klinikos direktorius ar jo įgaliotas asmuo per įmanomai trumpą laiką, išnagrinėja kreipimąsi ir raštu praneša pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus. Priklausomai nuo skundo aplinkybių skundui ištirti gali būti priskirtas vidaus medicinos auditorius vienasmeniškai arba sudaryta komisija.
 3. Pateikiant skundą Klinikoje, pacientas ar jo atstovas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija bei sutarties tarp paciento ir notaro (advokato) kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
 4. Pacientas turi teisę pareikšti skundąne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 5. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
 6. Jeigu paciento netenkina Klinikos administracijos atsakymas ar sprendimas, pacientas turi teisę kreiptis į kitas valstybines institucijas arba į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Anoniminiai skundai nėra nagrinėjami.